Pema Dorjee

Tibetan Lama Geshe Pema Dorjee has dedicated his life to helping disadvantaged people in the Himalayan region. There, he has organised numerous charitable projects with emphasis on the poor, the elderly, street children, the sick and the disabled. He currently runs 13 charitable projects including support for education, community improvement, health and environmental development. Amongst these is the establishment of a Nunnery/ Girls’ School in Lumla, Aarunachal Pradesh, India.  For many years Geshe Pema Dorjee has given teachings, lectures, workshops and individual counsel to a great number of students and supporters around the world to raise funds for his many projects. Tara Bodong is part of a network of small charitable organisations in more than 10 different countries that support Pema Dorjee’s mission.


Lifelong commitment

Geshe Pema Dorjee was born in 1951 to a nomadic family in Shillong on the border of Tibet and India. Like many other Tibetan families of the time, they found refuge in India after they were forced to flee in 1959 after the invasion of the country. After many years of study at the Tibetan Homes Foundation School and the Institute of Buddhist Dialectics in Dharamsala, Pema Dorjee worked as a teacher for Tibetan Language and Culture. Soon he became Principal of the Tibetan Children´s Village School (TCV), a school for 2,500 refugee children and only three years later he became Director of the institution.


In 1995, as a result of his continued studies in Buddhist philosophy he was awarded the Geshe degree (equivalent to a Ph.D.) from the Drepung Loseling monastery. In 1989, at the behest of H.H. the 14th Dalai Lama, Geshe Pema Dorjee together with friends and supporters established Pelmo Choeding Monastery in exile (in Kathmandu, Nepal) one of the great legacies in the history of the Bodong tradition. In 2003 he founded the Bodong Research and Publication Center near Thekchen Choeling Temple, Mcleod Ganj in Dharamsala and he became its director.


Geshe Pema Dorjee has devoted his life to a great number of charitable projects such as creating schools, establishing regional support, medical aid and individual care, never ignoring any occasion to help and to show compassion. To him living a meaningful, happy life is a direct result of showing love and compassion. He is trustee of the Bright Horizon Children´s Home.


      


Reviving the Bodong Tradition

His Holiness the Dalai Lama advised Geshe Pema Dorjee to revive and promote the Bodong Tradition, an important tradition in Tibetan Buddhism that had become almost extinct. As a director for the Bodong Research and Publication Centre in Dharamsala, Pema Dorjee visited many remote areas of Nepal and Northern India to carry out research.


After some years of preparatory work and communication in 1989 the Pelmo Choeding Monastery (“porong gompa”) in exile was established. With regard to reviving the Bodong Tradition a specific study program was developed which included a program for religious rituals, study of basic principles of Buddhism and Tibetan language. Finally, together with the Porong Community the education of young monks at Pelmo Choeding Monastery in Kathmandu was initiated. The monastery has become an essential foundation for the revival of the Bodong Tradition and is well connected to the Research and Publication Center in Dharamsala (India). Here, commentaries are selected, study syllabi formulated for the learning centers and research studies progress along the lineage. “It is essential for all of us to work hard for this monastery to become a good learning center for the followers of the Bodong Tradition.” says Geshe Pema Dorjee.

    

Projects and work in progress

Pema Dorjee currently runs 13 charitable projects in the Himalayan Region focusing on the following issues:

 •  Health and medical care (organisation of medical supplies, illness prevention, medical information and aid). This includes bringing medical specialists, doctors and nurses to the restricted regions of Lumla, India and Rathankot, Nepal, as well as taking seriously ill villagers to hospitals in Delhi.
 • Community improvement (e.g. the successful establishment  of a Community Hall in Rathankot, Nepal in 2010)
 • Agriculture and Environment – sending agricultural specialists to remote villages, building and maintaining greenhouses, garbage collection etc.
 • Education – establishment of a Nunnery/ Girls’ School in Lumla, Aarunachal Pradesh, education of young monks at the Pelmo Choeding Monastery in Kathmandu.
 • Further projects in progress include setting up homes for street children in Kathmandu, helping the elderly and weak, supporting a rehabilitation center for addicts in Kathmandu and promoting handicraft made by refugee women in Tibetan settlements.

Tibetaanse Lama Geshe Pema Dorjee heeft zijn leven gewijd aan het helpen van kansarme mensen in de Himalaya regio. Hij heeft daar al tal van liefdadigheidsprojecten georganiseerd met de nadruk op arme mensen, ouderen, straatkinderen, zieken en de gehandicapten. Hij heeft momenteel 13 charitatieve projecten aan de gang, waaronder ondersteuning voor onderwijs, verbetering van de gemeenschap, gezondheid en milieu ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een klooster / meisjes school in Lumla, Arunachal Pradesh, India. Al vele jaren geeft Geshe Pema Dorjee lessen, lezingen, workshops en individueel advies aan een groot aantal studenten en sympathisanten over de hele wereld om geld in te zamelen voor zijn vele projecten. Tara Bodong maakt deel uit van een netwerk van kleine liefdadigheids organisaties in meer dan 10 verschillende landen die Pema Dorjee helpen zijn missie te ondersteunen.

Levenslange toewijding

Geshe Pema Dorjee werd geboren in 1951 in een nomadische familie in Shillong op de grens van Tibet en India. Net als veel andere Tibetaanse families in die tijd, werden ze gedwongen om in 1959 Tibet te ontvluchten na de invasie van het land en vonden zij hun toevlucht in India. Na vele jaren studeren aan de Tibetaanse Homes Foundation School en het Instituut van Boeddhistische Dialectiek in Dharamsala, Pema Dorjee werkte als leraar voor de Tibetaanse taal en cultuur. Al snel werd hij hoofdleraar van de Tibetan Children’s School (TCV), een school voor 2.500 vluchtelingen kinderen. Drie jaar later werd hij directeur van deze instelling.


In 1995, als gevolg van zijn voortdurende studie in de boeddhistische filosofie, werd hij bekroond met de Geshe graad (gelijk aan een Ph.D.) van het Drepung klooster Loseling. In 1989, in opdracht van ZH de 14e Dalai Lama, Geshe Pema Dorjee richtte samen met vrienden en supporters het Pelmo Choeding Klooster in ballingschap op (in Kathmandu, Nepal), een van de grote nalatenschappen in de geschiedenis van de Bodong traditie. In 2003 richtte hij het Bodong Onderzoek en Publicatie Center op in de buurt van Thekchen Choeling Temple, McLeod Ganj in Dharamsala waar hij ook directeur van werd.


Geshe Pema Dorjee heeft zijn leven gewijd aan een groot aantal liefdadigheidsprojecten zoals het opzetten van scholen, het organiseren van regionale steun, medische hulp en individuele zorg. Hij zal nooit een gelegenheid negeren om te helpen en om mededogen te tonen. Voor hem een zinvol en gelukkig leven is een direct gevolg van het tonen van liefde en mededogen. Hij is beheerder van de  Bright Horizon Children´s Home organisatie.

 

De Bodong Traditie nieuw leven inblazen

Zijne Heiligheid de Dalai Lama heeft Geshe Pema Dorjee geadviseerd om de Bodong Traditie, een belangrijke traditie in het Tibetaans boeddhisme, die bijna uitgestorven was,  nieuw leven in te blazen en te bevorderen. Als directeur van het Bodong Onderzoek en Publicatie Centrum in Dharamsala, heeft Pema Dorjee vele afgelegen gebieden van Nepal en Noord-India bezocht voor het verrichten van onderzoek.


Na enkele jaren van voorbereidende werkzaamheden en communicatie werd in 1989 het Pelmo Choeding Klooster (“Porong Gompa”) in ballingschap opgericht. Wat betreft het herleven van de Bodong Traditie, een specifieke opleiding was ontwikkeld, inclusief de opname van een programma voor religieuze rituelen, studie van de basisprincipes van het boeddhisme en de Tibetaanse taal. Bovendien, samen met de Porong Gemeenschap, werd een opleiding van jonge monniken in het Pelmo Choeding klooster in Kathmandu gestart. Het klooster is uitgegroeid tot een essentiële basis voor de heropleving van de Bodong traditie en is sterk verbonden met het Onderzoek en Publicatie Centrum in Dharamsala (India). Hier worden commentaren geselecteerd, studie syllabi geformuleerd voor de leercentra en wetenschappelijk onderzoek verricht naar de afkomst (lineage). “Het is essentieel voor ons allemaal om hard te werken om dit klooster een ​​goed leer-centrum voor de volgelingen van de Bodong traditie te worden.”, zegt Geshe Pema Dorjee.

 

Projecten en werken in uitvoering

Pema Dorjee heeft momenteel 13 liefdadigheid projecten gaande in de Himalaya regio allen gericht op de volgende punten:

 • Gezondheid en medische zorg (organisatie van de medische voorzieningen, ziekte preventie, medische informatie en hulp). Dit houdt ook in het meenemen van medische specialisten, artsen en verpleegkundigen naar de afgelegen regio’s van Lumla, India en Rathankot, Nepal, en ook als het meenemen van ernstig zieke dorpelingen naar ziekenhuizen in Delhi.
 • Verbetering van gemeenschappen (bijvoorbeeld het succesvol opzetten van een community Hall in Rathankot, Nepal in 2010)
 • Landbouw en Milieu – het uitsturen van landbouwspecialisten naar afgelegen dorpen, het bouwen en onderhouden van kassen, vuil verzameling en scheiding, etc.
 • Onderwijs – oprichting van een klooster / meisjes school in Lumla, Arunachal Pradesh, en de opleiding van jonge monniken op de Pelmo Choeding klooster in Kathmandu.
 • Andere projecten zijn onder andere het opzetten van huizen voor straatkinderen in Kathmandu, het helpen van de ouderen en zwakken, het ondersteunen van een rehabilitatiecentrum voor verslaafden in Kathmandu en het bevorderen van handwerk maken door vrouwelijke vluchtelingen in Tibetaanse nederzettingen.

Category: onze inspiratie · Tags:

Comments are closed.

Foto niet gevonden